Category

Projekter

SKP_24 – Ny værelsesfløj giver plads til opholdsareal

By | Projekter | No Comments

Ombygning af 60’er villa i ét plan. Huset er opført med tidstypiske arkitektoniske træk, deriblandt symmetrisk saddeltag, røde teglfacader, pistolgang og forholdsvist små værelser. Udgangspunktet for ombygningen har været at skabe tre nye børneværelser, et ekstra badeværelse og samtidigt skaffe mere plads i opholdsrummene.

Boligen udvides mod øst med en værelsesfløj der danner ryg mod en offentlig sti, så der i vinklen mellem de to bygningskroppe opstår en stor syd-/vestvendt terrasse. Den nye tilbygning udgør samlet 60m², indeholdende tre nye børneværelser, der alle etableres med orientering og direkte adgang til den nyanlagte terrasse. Midt på forbindelsesgangen i børnefløjen etableres en fælles siddeniche til ophold, fordybelse og leg. Denne funktion aktiverer gangen og indbyder til fællesskab børnene imellem. Ligeledes opstår der i overgangen mellem nyt og gammelt et fælles lege-/lektierum. De to oprindelige børneværelser nedlægges og inddrages i henholdsvis opholdsarealet som tv-stue, og til at skabe et nyt badeværelse i det eksisterende hus tæt på eksisterende installationer.

BHF_63 – Skarptskåret kolonihavehus klædt i træspån

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har designet et kolonihavehus til en ung kunsthåndværker, som ønskede en moderne bolig med fokus på godt dagslys og en orientering mod syd således at den visuelle kontakt til terrassen opprioriteres. Bygherre havde et stort ønske om at kombinere træ og beton, både ude og inde.
Boligen udgør 50m² brt. og fremstår som et kvartrat placeret tilbage på grunden. Boligen orienterer sig mod den sydvendte terrasse. De store sydvendte vinduespartier ud mod betonterrassen er med til at trække dagslyset ind i boligen, og sørger ligeledes for at nedbryde grænsen mellem ude og inde, således at terrassen opleves som en udvidelse af boligens opholdsrum. Boligen opføres med et 20 graders saddeltag som føres ud over facaden så taget er med til at skabe en overdækket opholdszone ved terrassen.

Ankomsten til boligen sker i den nordvendte facade. Opholdsområdet består principielt af ét stort sammenhængende rum som indeholder køkken, stue og spiseplads. Fra køkkenet har man det fulde overblik, og kontakt til resten af huset ved hjælp af den åbne planløsning. Fra køkkenet er der nem adgang til terrassen via de store foldedøre, der kan åbne hele facaden op.
Fra opholdsområdet er der adgang til værkstedet samt til en hems, som udgør soveværelse. Over hemsen er der placeret ovenlys, som vil få rummet til at føles større samt den tætte kontakt til naturen bibeholdes. Fra værkstedet er det ligeledes muligt at åbne helt op ud til terrassen. Værkstedet er indrettet så det kan transformeres om til et værelse med plads til en dobbeltseng.
Tagets udhæng mod syd skærmer mod overophedning og giver ly til ophold på terrassen i regnvejr, ligesom man i let regn, kan have skydedørene stående åben uden at det regner ind.

Boligens gulve udføres som poleret beton, der vil matche de stramme linjer og øvrige materialer. Terrassen opleves nærmest som en del af husets opholdsrum og de store glaspartier gør at materialeovergangen her er vigtig. Terrassen støbes således også i beton og behandles så den matcher de polerede betongulve inde.
Facader og træ tækkes med ubehandlede ege-spån der efter et par år vil fremstå naturligt sølvgrå og skal ikke vedligeholdes. Mod syd og vest etableres flytbare skoddepartier i egetræslister. Det giver brugerne af bygningen mulighed for at bevare den visuelle kontakt til omgivelserne samtidig er de medvirkende til at forme bygningens arkitektoniske udtryk og skærme for indkig.
Døre og karme monteres uden gerigter, ligesom fodlister udelades. Ale indvendige overflader – vægge, lofter, køkkenfronter udføres i krydsfinér. Krydsfinerslofterne suppleres med akustisk dæmpende felter, hvor udvalgte plader perforeres og der monteres bagvedliggende akustikdæmpende batts.

VGV_27 – Nordisk træhus på betonbase

By | Projekter | No Comments

Villaen er designet til et dansk/norsk par som, efter mange år i Norge, vender hjem til Danmark. Huset opføres i Højbjerg ved Aarhus, og er inspireret af den enkle nordisk designtradition med minimal detaljering, gedigne naturlige materialer og et stort fokus på lækre overflader og naturligt dagslys.

Den aflange skrånende grund med skrå skellinjer, har formet huset i to bygningskroppe, der ved hjælp af indbyrdes forskydning og rotation, giver spændende nicher og rumligheder både ude og inde. Grunden er højt placeret i området og har panoramaudsigt mod vest, hvilket sammen med solorienteringen giver en naturlig orientering af opholdsrum og terrasser.

Villaen opføres af træ på en base af beton, der skærer sig ind i det skrånende terræn og indeholder husets birum, men også hovedindgangen, hvorfra man via en trappe stiger op centralt i boligen. Husets form og orientering defineres og understreges af en sort træramme der, ved hjælp af foldninger, udgør både tag, terrassedæk og den mere lukkede østfacade samt et sydvendt trappeanlæg. Mellem den sorte ramme udspændes rumhøje glaspartier og ubehandlede træfacader, der efter et års tid vil fremstå naturligt sølvgrå. Store mobile skodder varierer indkig fra gaden, og skærmer sammen med et stort tagudhæng mod syd og vest for overophedning af opholdsrummene. Kombinationen af forskudte bygningskroppe og skærmende tagudhæng skaber desuden en stor overdækket terrasse med udsigt og adgang til haven.

Huset disponeres omkring trappen der forbinder de to etager, og oplyses af et stort ovenlys. Opholdsrummene er orienteret mod udsigten og sollyset der, via en variation i facader og forskydninger, giver en varieret lyssætning i løbet af dagen. En opdeling i forældreafsnit og børne-/gæsteværelser med eget bad, samt muligheden for at opdele opholdsrummene fra hinanden, giver villaen fleksibilitet som base for såvel en børnefamilie som seniorer.

Projektet bliver i øjeblikket færdigprojekteret på tegnestuen og opføres i løbet af sommeren 2018.

SDA_37 – Minimalistisk familievilla i Grenå

By | Projekter | No Comments

Boligen disponeres i en vinkel omkring en stor nordvestvendt terrasse. Boligen orienterer sig mod dette uderum med store vinduespartier der nedbryder grænsen mel­lem ude og inde, således at terrassen opleves som en udvi­delse af boligens opholdsrum. Boligen opføres med et enkelt fladt tag, der spændes ud mellem tre nord-syd gående teglskiver. Taget gives flere steder et udhæng, der mod syd skærmer mod overophedning mens det mod vest og nord giver ly til ophold på terrassen i regnvejr.  Den ene fløj i vinklen indeholder husets gennemlyste opholdsrum, hvorfra der er adgang til både nord- og sydvendt terrasse. Den anden fløj skyder ryg op mod det østlige skel og inde­holder værelser og birum.

Ankomsten til boligen sker centralt i huset, hvor de to fløje mødes. Opholdsfløjen består principielt af ét stort sammenhængen­de rum, der opdeles af to funktionskerner i rå tegl. Den ene kerne indeholder garderobe og dobbeltsiddet bænk mens den anden indeholder et ”skjult” viktualierum. Stuen kan lukkes helt af ved hjælp af to indbyggede skydedøre integreret i teglkernen. Ker­nerne fremhæves ved at etablere ovenlys, der dels trækker effektfuldt dagslys ned langs den rå teglflade, og dels supplerer det naturlige lys i alrummet og i gangzonen. Fra køkkenet har man det fulde overblik, og kontakt til resten af huset ved hjælp af den åbne planløsning, og de store glaspartier, der giver visuel kontakt mellem de to fløje.

Alle værelsesfløjens rum er placeret mod øst, hvilket sikrer at soverum ikke overophedes, og der opstår en lys forde­lingsgang med direkte adgang til terrasse og naturligt dags­lys. For enden af fordelingsgangen udvides gangen i et stort soveværelse med adgang til walk-in garderobe, ba­deværelse og egen balkon.

Gulvmaterialet i hele opholdsfløjen samt den lange gang holdes i poleret beton, hvilket matcher de stramme linjer og øvrige materialer – træ og tegl, rigtig godt. Terrassen opleves nærmest som en del af husets opholds­rum og de store glaspartier gør at materialeovergangen her er vigtig. Terrassen støbes i beton, der behandles så den matcher de polerede betongulve inde. Plantekummer og trappe udføres ligeledes i beton, som giver en god baggrund for grønne planter, græsser mv. Ter­rassen etableres med niveaufri adgang fra boligen, mens der mod haven etableres et par trin til optagelse af grundens naturlige terrænspring.

Facadernes tegloverflader komplementeres af tagstern og facadepartier i træ. Mod syd etableres eksempelvis partier i trælister, der føres foran vindue til walk-in således at dette rum får dagslys uden indkig.

EDV_56 – Forvandling af 60’er villa med udsigt

By | Projekter | No Comments

Kompromisløs udvidelse og renovering af klassisk 60’er enfamiliehus. Skitse- samt myndighedsprojekt udarbejdet af N+P ARKITEKTUR, mens SPOT architecture har projekteret og ført tilsyn med byggeriet

Projektet er delt op i to faser hvor den første etape nu er etableret som en udvidelse på 1. sal. Udvidelsens form gentager den klassiske husform med symmetrisk saddeltag og 30 gr. taghældning, men med minimal detaljering og ingen tagudhæng. Førstesalen er roteret 90 grader i forhold til det oprindelige hus for at optimere udsigten til sø og skov, samtidigt med at der både opstår en overdækket ankomst på den ene side af huset og en overdækket terrasse på havesiden.

Nyt og gammelt bindes sammen af en gennemgående ny facadebeklædning af ubehandlet cedertræ, der efter et par år vil fremstå sølvgrå. Bygningformen strammes op ved at skære det eksisterende tagudhæng af og skjule tagrender bag den nye beklædning. Det klassiske eternittag er udskiftet med tagpap og forberedt for et grønt mos-/sedumtag.

STB_01 – Skovholmlund

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har deltaget i totalentreprisekonkurrencen om Skovholmlund – 50 lejeboliger i Haslev sammen med STB BYG, pluskontoret arkitekter, og Spangenberg & Madsen ingeniørfirma. De to boligtyper orienteres omkring to centrale grønne gårdrum der indbyder til ophold og fællesskab. Bebyggelsen fremstår som enkle skarptskårne teglmassiver, der forskydes og roteres, så der opstår variation og skyggespil på teglfladerne, samt lækroge til den enkelte bolig. Boligernes forskydninger medvirker desuden til maksimeringen af de grønne gårdrum.

SBV_14 – Optimering og modernisering af 60’er villa

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har lavet skitseprojektet til ombygning af dette enfamiliehus fra 1963. En tilbygning fra 1975 med mange mindre og mørke rum, samt en kringlet planløsning, gjorde at rummene ikke rigtigt fungerede. Ved at optimere planløsningen bliver arealet bedre udnyttet, der opstår lange flotte kig i boligen og optimerede flowlinjer. Samtidigt blev boligen åbnet mere op mod den flotte have, så opholdsrum og uderum hænger bedre sammen.

Bygherre ønskede at bevare husets materialitet og sjæl, så de rå teglvægge og sorte vinduesrammer blev bevaret, men ved at forøge vinduesarealet markant, fremstår boligen lys og indbydende. Herudover blev eksisterende værelsesfløj optimeret med ekstra indbyggede skabe og en ny adgang til haven for enden af fordelingsgangen, der således blev ændret til et lyst rum.

PRM_55 – Klassisk sommerhusform med enkel detaljering

By | Projekter | No Comments

På fundamentet af et eksisterende sommerhus er opført en klassisk saddeltagsbygning, men med enkel nutidig detaljering. Den sorte bygningskrop åbner sig op med store glaspartier og terrassedøre i alle rum, der minimerer grænsen mellem ude og inde. Dagslyset maksimeres således i huset, og der skabes direkte adgang til træterrassen der omkranser hele huset. Facadernes sortmalede brædder og det sorte paptag giver en stærk kontrast til de lyse rum hvor alt fast inventar er holdt i hvidt. Tre effektivt indrettede værelser efterlader et stort fælles opholdsrum med loft til kip med en stor hems. Mod syd danner husets form en stor overdækket terrasse med kig til havet.

AGV_37-2 – Minimalistisk legehus

By | Projekter | No Comments

Min have er mit eksperimentarium. Her afprøver jeg materialer og alternative tekniske samlinger for at opnå enkle, lækre detaljer. Disse eksperimenter og faglige udfordringer, har gennem årene givet mig en dyb indsigt i byggeteknik og en viden om især træets fantastiske egenskaber.

Dette lille projekt er designet til leg. Det er børnenes hus, men er dimensioneret så to løse madrasser kan forvandle gulvet til en dobbeltseng. Således fungerer huset også som shelter, da to børn kan sove på hemsen. I den ene side af legehuset fungerer en lang slagbænk som opbevaring af legetøj, men den modsatte side har indbyggede hylder. En løs stige giver adgang til hemsen og kan hænges op på væggen når den ikke er i brug.

Husets stramme geometri og minimalistiske samlinger understreges af det enkle materialevalg og resulterer i et æstetisk lille bygværk for børn og voksne. Legehuset er solidt bygget med støbt fundament og indlagt strøm så det, når børnene vokser fra det, kan fungere som redskabsrum eller lignende. Tagets høje rejsning giver tilpas ståhøjde for voksne og mulighed for hems.

AGV_37-3 – Arkitektens orangeri af genbrugsmaterialer

By | Projekter | No Comments

I forbindelse med en kommende terrasse, har vi opført en pavillon der fungerer som orangeri og havehus. Opgaven var at opføre bygningen for færrest mulige kroner, hvilket krævede kreative materialevalg og så meget genbrug som muligt. Derudover skulle rummet kunne bruges både til ophold for hele familien og dyrkning af frugt og grøntsager.

Bygningen er disponeret som et glashus, hvor et muret hjørne danner ”ryg” for sofaen og skærmer indkig fra nabo. Teglvæggen er trukket tilbage fra hjørnet for at understrege, at det er et glashus, og sikre kig og transparens gennem bygningen. De rå materialer, de grønne planter og lyssætningen giver rummet varme og stoflighed.

Orangeriets facader består af thermoruder kombineret med en isoleret teglvæg mens taget er et translucent thermotag. Det betyder at orangeriet, i modsætning til traditionelle drivhuse, holder bedre på varmen og sæsonen forlænges, både hvad angår ophold og dyrkning.

Bygningen er opført af ca. 80% genbrugsmaterialer. Således stammer alle ventilations- og glaspartier, spær og thermotag fra en 35 år gammmel udestue hentet i Lystrup, Murstenene er fra Hovedgård, hvor en 130 år gammel bindingsværkslade væltede i en storm. Belægningsteglene på gulvet er nye, men er en rest fra en Petersen Tegl produktion, mens trækonstruktionen er rester fra tidligere projekter på ejendommen. De eneste nyindkøbte materialer er den bæredygtige bræddebeklædning fra Superwood, fundamentet, lidt isolering i væggen samt en tagrende.