Category

Projekter

HHH_01 – Ombygning af hotel til lejligheder

By | Projekter | No Comments

Projektet indebærer en omdannelse af det klassiske hvide hotel i Ebeltoft, tegnet af Friis & Moltke i 1962, fra hotel til boligenheder. SPOT architecture har i den sammenhæng udført en volumenundersøgelse og skitseret et muligt scenarie for omdannelsen til boliger og deltager nu i udformningen af en ny lokalplan for områ­det, inden projektet skal projekteres i foråret 2019. Transformati­onen til boliger gennemføres med stor respekt for bygningens stramme, modernistiske arkitek­tur samtidigt med, at boligerne sikres den mest optimale udformning, og etagearealet udnyttes bedst muligt.

Ejendommen Hvide Hus bygger på et simpelt, modernistisk, konstruktivt princip med brugen af betonskiver og -flader. Den sort/hvide far­veholdning, de tilbagetrukne facader, ensidet taghældning og inkorporeringen i landskabet udgør ligeledes arkitektoniske karakteristika. Tre primære bygningskroppe skærer sig ind i skrænten via tre grundlæggende niveauspring, der muliggør kig til vigen fra alle lejligheder. Byg­ningernes interne placering skaber et fælles, in­dre gårdrum.

ERV_06 – Multifunktionelt trappemøbel

By | Projekter | No Comments

For en boligforening har vi lavet designoplæg til et nyt multifunktionelt trappemøbel i deres beboerhus. Udover at forbinde to etager, dannes et legelandskab, siddemøbel, hule, scene, indbygget opbevaring og plads til både drama og fordybelse. Møblet opbygges af moduler i træ og samme system bruges til en mobil bar/buffet.

SDG_23 – Butikker og boliger i Galten

By | Projekter | No Comments

I Galten ønsker Skanderborg Kommune at for­tætte bymidten omkring Søndergade. Selvom der må bygges tættere og højere, skal der na­turligvis tages hensyn til nærområdet og den eksisterende bebyggelse. Derfor er hovedidéen med projektet at vi bygger 4 etager mod hjørnet af grunden og trapper ned mod både nord og øst til 2½-3 etager. Mod Søndergade ligger en del af ejendommene med gavlen ud mod vejen. Dette motiv gentager vi og bryder facaden mod Søn­dergade op i 3 gavle der forskydes let. Det be­tyder at skalaen ikke bliver så voldsom og giver en bedre fasedeling mellem etape 1 og 2. For at undgå mange trappeopgange laves kun én der kan betjene samtlige boliger i begge etaper via svalegange der arkitektonisk indpasses i byg­ningskroppene. I underetagen mod Søndergade laves butikker. Boliger i underetage får adgang til mindre haver mod syd, mens resterende lejemål får altaner.

PTV_01 – Ishus ved Saksild Strand

By | Projekter | No Comments

Ved Saksild Strand, syd for Aarhus udskiftes et utidssvarende ishus med en ny træbygning der indpasses i områdets strandmiljø og tilbyder kvalitetsis, -kaffe og -pizza. Bygningens form relaterer til den nærliggende toiletbygning og et generelt ikonisk sommerhusprofil i en opdateret moderne og stram form.

Bygningen opføres således uden tagudhæng, med skjulte tagrender og trælistebeklædning på både facade og tag. Når ishuset er lukket, fremstår formen fuldendt som et træmassiv, hvilket hindrer indbrud og vandalisme. Indenfor åbningstiden kørers store skodder til side og åbner op for et overdækket og tilbagetrukket salgsareal. Det overdækkede areal fungerer dels som skyggegiver for personale og ismontrer og dels som lukket opbevaring for løse borde, stole, parasoller, skraldespande mv. uden for åbnings­tiden. Om aftenen vil svag belysning bag skod­derne, kombineret med lamelopbygningen, få formen til at fremstå som en lysende træskulp­tur der pga. patinering vil fremstå sølvgrå i løbet af en sæson.

I salgsarealets tilbagetrukne ”rum” monteres pulverlakerede aluminiumspaneler som kon­trast til de rå ubehandlede facader. På serve­ringsarealet lægges træterrasse i Douglas. Som markering af serveringsarealets udbredelse etableres faste siddeplinte og faste salgsskilte som alternativ til løse A-bukke.

TUE_04 – NCC Omega Company House

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter vundet en indbudt konkurrence om 8000 m² kontorbyggeri i Skejby for NCC Property Development. Projektopstart forventes at blive medio 2019.

Projektet er bl.a. vundet på gennemgående synlige bæredygtige tiltag – både socialt og indeklimamæssigt – og med involvering af FN’s verdensmål, som en del af strategien for bæredygtighed. Bygningen designes derudover efter NCC’s Company House koncept som kontorfællesskab for store og mellemstore virksomheder, og består af fire fløje i tre etager samlet omkring et stort, lyst, gennemgående atrium, hvor ansatte og besøgende fordeles og mødes. Atriet åbner sig i stueplan op mod et større kantineareal, der nedbrydes i mindre enheder af fælles mødefaciliteter og grønne uderum. Bygningen skal certificeres til DGNB guld med særlig fokus på indeklima, materialevalg, solenergi, vandopsamling og driftsøkonomi mm.

DBR_01 Udvidelse af bankfilial i Risskov

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har vundet konkurrencen om, og efterfølgende projekteret, en udvidelse af en bankfilial på Nordre Strandvej i Risskov for Djurslands Bank.

Den eksisterende bankfilial udvides til dobbelt størrelse og tilbygningen trækkes fra den ek­sisterende bygning, hvorved der opstår en ny dobbelthøj lys hovedindgang, der funktionelt deler banken op i kunde- og erhvervsafdeling. Projektet fremstår dog som én samlet bygning ved at eksisterende zinktag og hvidpudsede fa­cader er gennemgående, kombineret med mobi­le træskodder.

Den nye stueplan disponeres med et stort åbent banklokale, kombineret med fleksible rum til møder og lukkede kontorfunktioner. Førstesalen består hovedsageligt af ét stort konferencerum, der via foyerrummet bindes sammen med eksi­sterende mødeetage. Fra foyer og konference­rum er der udsigt og adgang til en ny stor syd­vendt tagterrasse.

Den centrale foyer og førstesalens konferen­cerum fremstår helt i glas mod Nordre Strand­vej, men er trukket tilbage under et markant tagudhæng der følger bygningens facadeflugt. Tagudhænget inddækkes i zink og binder nyt og gammelt sammen, samtidigt med at det mulig­gør rumhøje glaspartier uden overophedning af rummene bag. Om aftenen vil de tilbagetrukke­de glaspartier oplyses og fremstå som en lysen­de markør af bankens nye gamle filial.

SØV_06 – Træskrin maksimerer udsigt og dagslys

By | Projekter | No Comments

På en højtliggende grund i Nr. Sundby har SPOT architecture designet en tilbygning til en 60’er villa, som til fulde udnytter udsigten ud over nærområdet, Limfjorden og Aalborgs skyline. Som i mange villaer fra den tid, var køkkenet placeret på husets bagside, og værelserne orienteret omkring en mørk ”pistolgang”.

I tilbygningen er køkken/alrummet rykket frem som et helt centralt rum, hvor alle i familien får glæde af udsigten og direkte adgang til den private terrasse mod sydvest og en bred udsigtsbalkon mod øst. Opholdsstuen er ligeledes rykket med ud i tilbygningen og giver plads til en ny forældreafdeling med et stort soveværelse og et ekstra badeværelse i det tidligere køkken.

I værelsesfløjen er et mindre værelse åbnet op og fået funktion som fælles kontor/multirum, der trækker dagslyset ind i gangzonen, som herved oplevelsesmæssigt afkortes. Samtidigt er den smalle entré udvidet og suppleret med et stort ovenlys. Det eksisterende hus pudses, mens tilbygningen, opføres med træbeklædning. Et nyt ensidigt hældende tag binder nyt og eksisterende sammen.

KLV_06 – Forvandlet parcelhus i Skødstrup

By | Projekter | No Comments

Denne store familiebolig er oprindeligt opført i 1969, men fik i 80’erne en ny etage på og rumindretningen passede ikke til familien med fire børn. Køkkenet blev flyttet ud i det store opholdsrum, som blev åbnet op til etagen over. Hoveddør og entré blev rykket ind centralt i huset hvor en ny trappe nu forbinder de to etager. Huset åbnes mere op mod haven og der etableres nye moderne kviste. For at opnå en arkitektonisk helhed og give mulighed for udvendig efterisolering af facaderne, får huset en ny overflade af gennemimprægneret træ der hurtigt patinerer sølvgråt.

DDS_01 – Fremtidens spejderhytte, konkurrence

By | Projekter | No Comments

Konkurrenceforslag til Fremtidens Spejderhytte – Ny spejderhytte til Viby Spejderne. Som erstatning for en nedbrændt spejderhytte i Viby J, ville Aarhus Kommune have forslag til en moderne måde at lave spejderhytte på. Grunden er et grønt åndehul i bymæssig kontekst. Terrænet falder kraftigt mod nord, hvilket udnyttes til at danne en stor aktivitetsplads i en ”gryde” mellem det naturlige amfiteatralske terræn og en boomerang-formet bygning der vokser ud af landskabet.

Hytten opdeles i en opvarmet og en uopvarmet bygningskrop adskilt af et stort overdækket areal med pejs og udekøkken. Bygningen ”vokser” ud af landskabet med en kontinuerlig, let stigende tagflade hvor der er adgang for leg, ophold og aktiviteter. Taget afsluttes i et raftetårn der desuden indeholder klatrevæg og opbevaring. De to bygningsenheder kan bruges uafhængigt af hinanden af forskellige brugergrupper, ligesom der er adgang til begge depoter og handicaptoilet udefra. Hytten er tænkt opført i massivtræselementer, cedertræs-facader og et grønt tag med græs og sedum der forsinker nedsivning og giver liv til insekter.

AVJ_01 – Lille Vildmose udsigtstårn

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har for Aage V. Jensen Na­turfond tegnet et nyt udsigtstårn og boardwalk i forbindelse med Danmarks største sammen­hængende højmose ved Lille Vildmose syd for Aalborg. Tårnet er placeret i et 4000 hektar stort indhegnet reservat.

Tårnet er placeret i skovbrynet, på kanten af højmosen, i et meget fugtigt miljø. Tårnets kon­struktion og trappe udføres derfor i galvaniseret stål på et eksisterende fundament. Konstruktionen gives en hældning på tre af siderne for at optimere statik og materialefor­brug således at det vandrette snit i toppen er mindre end ved jordoverfladen. Den sidste flade, der vender ud mod mosen står lodret og støtter den udkragede udsigtsplatform direkte over.

Det rationelle trappeforløb beklædes med lodrette ubehandlede trælister der beskriver trappens forløb opefter. To af de seks reposer forlænges ud mod naturen, så der opstår ud­sigtsposter undervejs og mulighed for at hvile benene på integrerede bænke. Fra den øverste platform, 17m over skovbunden, kan højmosen og det omkringliggende landskab beskues, li­gesom der også her integreres en bænk. Fra tårnets bund, kan man via en ny boardwalk tage turen ud gennem de forskellige vækstzoner, der tegner overgangen fra bøgeskov til højmose. Bo­ardwalken udføres i træ og etableres lige over det frodige vækstlag og fører besøgende 75m ud over højmosen.

» Naturfonden har haft behov for at få nye øjne på udformning af vores publikumsfaci­liteter. SPOT architecture har til vores fulde tilfredshed grebet opgaven og løftet den på fornemmeste vis! Teamet er passionerede omkring deres profession, hvilket kan mær­kes i hele processen. Vi glæder os til at se vores nye udsigtstårn og boardwalk i 1:1. «

Jacob Palsgaard Andersen
Aage V. Jensen Naturfond